Bàn trà góc

Bàn trà góc

BÀN TRÀ - MÃ TT110.D

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ Inox phi 30. Bàn với thiết kế nhỏ gọn, hiện đại...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT109.V

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ Inox mạ PVD. Bàn với thiết kế nhỏ gọn, hiện...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TTI100.X

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ inox mạ vàng PVD. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TTI124

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ Inox mạ vàng. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT070.H

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ sắt sơn tĩnh điện. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT066

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trân trụ Inox mạ PVD. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT069

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ Inox mạ PVD. Bàn với thiết kế nhỏ gọn, hiện...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT067.T

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ sắt sơn tĩnh điện. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TTI108.X

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ inox mạ vàng PVD. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TTI090.D

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt bàn và trụ được làm bằng inox xước mạ PVD vàng, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT128

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt bàn và trụ sắt sơn tĩnh điện, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ. Bàn với thiết...
Mua hàng

BÀN TRÀ GÓC - TTI123

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt bàn, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ Inox xước mạ PVD vàng. Bàn với...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TTI132

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ Inox mạ vàng. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT065

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt bàn, trụ Inox xước mạ PVD vàng, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ. Bàn với thiết...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TTI127

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ inox mạ PVD vàng. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - TTI126

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ Inox mạ vàng. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT133

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ inox mạ PVD vàng. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT134

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ inox mạ PVD vàng. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT068

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ sắt sơn tĩnh điện. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT087.T

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ Inox mạ vàng. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT067

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt bàn Inox, trụ sắt sơn tĩnh điện, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ. Bàn với thiết...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TTI131

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt bàn inox mạ PVD vàng, trụ bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ. Bàn với thiết kế nhỏ...
Mua hàng

BÀN TRÀ - TTI130

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt bàn inox mạ PVD vàng, trụ bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ. Bàn với thiết kế nhỏ...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TTI118

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ Inox mạ vàng. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng